regulamin – Skysupport

Regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.
Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym ustala się regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem portalu pod domeną skysupport.pl. Dodatkowo w regulaminie zawarto postanowienia dotyczące
przetwarzania i ochrony danych osobowych a także postanowienia dotyczące wykorzystania na stronie plików
cookies w związku z wykonywaniem obowiązków przewidzianych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem strony internetowej prowadzonej pod domeną skysupport.pl (dalej: „Portal”) jest RPMS Sp. z o.o. z
  siedzibą: ul. Polska 114, 60-401 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000748338, NIP: 7811980740, REGON:
  381287970.
 2. Kontakt z Właścicielem można uzyskać:
   pod numerami telefonu: +48 577 399 166 (godziny pracy: 8-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe
  połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
   korzystając z adresu poczty elektronicznej – kontakt@skysupport.pl
   pisemnie na adres właściciela: ul. Polska 114, 60-401 Poznań
 3. Regulamin reguluje zasady i zakres świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, a dotyczące wsparcia
  Użytkowników w procesie odzyskiwania należności od przewoźników lotniczych (w tym m.in. w sprawach o
  odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, odmowy wejścia na pokład, zmiany klasy podróży i inne lotniczych), a
  także programu partnerskiego dla biur podróży. W tym celu Portal udostępnia Użytkownikom odpowiednie
  narzędzia systemowe na stronie internetowej pozwalające na zautomatyzowanie ww. usług (formularze
  elektroniczne, połączenie z bazą usługodawców z branży lotniczej), kontakt z Użytkownikiem, jak i dostarczenie mu
  merytorycznej informacji co do możliwości odzyskania należności w sprawie nieprawidłowości związanej z lotem.
 4. Regulamin w dalszej części określa, które z usług są dostarczane bezpłatnie, a które wymagają uiszczenia opłat i
  kosztów oraz w jakiej wysokości.
 5. Z Portalu przeznaczony jest dla osób pełnoletnich (tylko osoby, które ukończyły 18 lat mogą zawrzeć umowę z
  właścicielem Portalu dot. świadczenia usług odzyskiwania należności od przewoźnika lotniczego, a w imieniu osób
  poniżej 18 lat może wystąpić przedstawiciel ustawowy) oraz właściwie umocowanych do działania jeżeli występują
  w imieniu innych osób.
 6. Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności, danych osobowych oraz polityka względem plików cookies
  znajdują się w dalszej części niniejszego regulaminu pod jego koniec.
  II. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE STRONY
 7. Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego korzystania z Portalu:
  a) podłączenie do Internetu,
  b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  d) włączona obsługa Cookies i Java Script
  e) ekran zdolny do wyświetlenia obrazu w rozdzielczości przynajmniej 1024×768 pikseli

2

f) program do odczytu plików formatu PDF.

 1. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych
  określonych powyżej, Portal nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć
  negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury zawierania umowy z Portalem.
 2. Formularz zgłoszeniowy umożliwia dodawanie załączników w formatach: PDF, doc, docx, rtf, jpg, gif, tif, tiff, zip.
  (pliki w innych formatach mogą być nieodczytane przez Portal), a maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi: 15 MB.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników na stronę Portalu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym,
  treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd (w tym w elektronicznych formularzach lub w miejscach
  wyrażania opinii i komentarzy).
 4. Portal informuje także, iż przy świadczeniu usług, gdzie istnieje ryzyko naruszenia danych osobowych
  Użytkowników, wykorzystywany jest zabezpieczony transfer danych protokołem SSL.
 5. Portal dołoży wszelkich starań, żeby funkcjonował w sposób ciągły. Zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu mogą
  wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
 6. Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Portalu i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w
  istotnej części. Wszystkie treści są objęte ochroną prawa autorskiego, a znak towarowy Portalu jest zastrzeżony.
  III. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM
 7. Pierwszym krokiem do zawarcia przez Użytkownika z Portalem umowy dotyczącej odzyskiwania należności w jego
  imieniu od przewoźnika lotniczego, jest wypełnienie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego znajdującego się
  na stronie skysupport.pl. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie oznacza zawarcia umowy z Portalem na
  dochodzenie roszczeń Użytkownika.
 8. Zawarcie umowy następuje po dokonaniu zgłoszenia poprzez formularz i weryfikacji zgłoszenia przez Portal. Po
  pozytywnej weryfikacji oraz po stwierdzeniu możliwości dochodzenia należności na warunkach z niniejszego
  Regulaminu, Portal przedstawi Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług z pełnomocnictwem dla
  Portalu albo umowy przelewu wierzytelności przez Użytkownika na rzecz Portalu. Użytkownik, akceptując warunki
  umowy, prześle ją podpisaną w formie elektronicznej na wskazany w treści oferty adres e-mail Portalu. Momentem
  zawarcia umowy z Użytkownikiem jest moment dotarcia do Portalu skanu umowy z podpisem Użytkownika. W
  drodze wyjątku, w razie technicznych przeszkód, Portal dopuszcza przesłanie umowy drogą pocztową na adres
  siedziby Portalu, a momentem zawarcia umowy jest wtenczas moment doręczenia umowy Portalowi.
 9. Portal zastrzega, że ma prawo nieprzedstawienia Użytkownikowi oferty zawarcia umowy z jakiejkolwiek
  przyczyny, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 10. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego polega na wpisaniu wymaganych danych (w tym dane kontaktowe do
  Użytkownika) oraz zaznaczenie opcji spośród proponowanych przez system Portalu. Zaznaczenie przez Użytkownika
  określonej opcji nieprawidłowości dotyczącej lotu (np. odwołanie lotu, opóźnienie, odmowa wejścia na pokład itd.)
  będzie powodowało wygenerowanie przez system dedykowanej listy pytań, na które powinien odpowiedzieć
  Użytkownik podając zgodny z prawdą stan faktyczny, aby odbyła się weryfikacja jego zgłoszenia pod względem
  możliwości skutecznego procedowania zgłoszenia przez Portal.
 11. W niektórych przypadkach zaznaczenie pewnych opcji lub podanie odpowiedzi, których żąda system Portalu
  spowoduje, iż system automatycznie wygeneruje informację, że na podstawie stanu podanego stanu faktycznego i
  obowiązującego stanu prawnego Użytkownikowi nie przysługują roszczenia wobec przewoźnika lotniczego. Będzie to
  dotyczyć przypadków oczywistych, a w razie gdyby Użytkownik chciał wyjaśnić otrzymaną automatyczną informację
  z Portalem może zgłosić swoje zapytania na adres e-mail: kontakt@skysupport.pl

3

 1. Wraz ze zgłoszeniem Użytkownik winien załączyć w formularzu skany lub zdjęcia kart pokładowych, bilet lotniczy,
  elektronicznej rezerwacji lotu, względnie umowy z biurem podróży (dokument taki powinien zawierać dane
  pasażera, numer lotu oraz datę i godzinę planowanego lotu). Jeżeli Użytkownik chciałby domagać się także zwrotu
  kosztów od przewoźnika lotniczego, konieczne jest załączenie dowodów ich poniesienia (skany lub zdjęcia
  paragonów, faktur VAT, dowodów zapłaty kartą płatniczą). Powyższe załączniki stanowią integralną część zgłoszenia
  i można zamieszczać je w formatach i rozmiarze podanym powyżej.
 2. W niektórych opcjach nieprawidłowości lotu Użytkownik będzie proszony o wskazanie, czy otrzymał pomoc od
  przewoźnika lotniczego w postaci dostarczenia pokoju hotelowego, posiłków i napojów, czy zaproponowano mu lot
  alternatywny oraz czy nie przyjął wcześniej od przewoźnika żadnej formy rekompensaty (np. bony zniżkowe) lub nie
  zawarł ugody.
 3. Poprzez wysłanie zgłoszenia Użytkownik potwierdza, że podane dane są pełne i zgodne ze stanem faktycznym i
  przyjmuje do wiadomości, że weryfikacja sprawy i jej dalsze procedowanie zależne jest od podania wszystkich
  wymaganych i prawdziwych danych.
 4. W razie takiej konieczności, np. wezwania organu administracji lub sądu, Użytkownik, który nie wysyłał umowy
  drogą pocztową w oryginale, na żądanie Portalu ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć oryginał umowy. Dotyczy to
  także załączanych do sprawy w wersji elektronicznej dokumentów, np. karty pokładowej. Jeżeli ich niedostarczenie
  uniemożliwia procedowanie sprawy przez Portal, ma on prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z
  zachowaniem prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt IV 3, a wypowiedzenie to może zostać skutecznie
  skierowane do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego e-mail.
 5. Portal informuje, że specjalizuje się w dochodzeniu należności od przewoźników lotniczych na podstawie
  rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. Oznacza to, że w sposób
  zautomatyzowany za pomocą narzędzi systemowych Portalu obsługiwane są nieprawidłowości związane z lotami, w
  których wylot nastąpił z kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz zamorskich
  terytoriów zależnych krajów UE oraz wszystkimi lotami realizowanymi przez przewoźników lotniczych
  zarejestrowanych w Unii Europejskiej. W razie zgłoszenia przez Użytkownika do weryfikacji innego lotu Portal może
  nie mieć możliwości technicznej obsługi takiego zgłoszenia, a jego przyjęcie nastąpi tylko za wyraźną zgodą Portalu
  na indywidualnie ustalonych warunkach z Użytkownikiem, które będą miały pierwszeństwo przed niniejszym
  Regulaminem.
  IV. WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM
 6. Użytkownik może zdecydować się na jedną z dwóch rodzajów umów oferowanych przez Portal, w celu
  dochodzenia przez Portal w jego imieniu roszczeń od przewoźnika lotniczego, tj. umowy o świadczenie usług albo
  umowy przelewu wierzytelności. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część tych umów. W treści umowy lub
  odrębnie Użytkownik udziela Portalowi lub/i osobom zaangażowanych ze strony Portalu w sprawę (np.
  profesjonalnym pełnomocnikom w osobach radców prawnych lub adwokatów) pełnomocnictwa, co jest warunkiem
  koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy o świadczenie usług przez Portal.
 7. W ramach umowy przelewu Użytkownik przenosi w trybie powierniczym na rzecz Portalu wierzytelność
  przysługującą mu od przewoźnika lotniczego, a Portal na tej podstawie i w tych granicach jest zobowiązany do
  wykonywania czynności mających na celu dochodzenia roszczeń w imieniu własnym na rachunek Użytkownika.
  Umowa ta zostaje zawarta na czas do określony do chwili wyegzekwowania zgłoszonych i zaakceptowanych przez
  Portal roszczeń Użytkownika, także w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.
 8. W oparciu o zawierane umowy Portal zobowiązuje się do prowadzenia sprawy Użytkownika celem uzyskania dla
  Użytkownika możliwie najwyższych rekompensat w czasie niezbędnym dla zakończenia takiej sprawy, w tym do
  analizy prawnej pod względem możliwości uzyskania rekompensat i ryzyka (analiza taka przeprowadzana jest przez
  profesjonalnych pełnomocników współpracujących z Portalem, tj. radców prawnych lub adwokatów),
  reprezentowania Użytkownika na etapie negocjacji, procesu reklamacyjnego z przewoźnikiem lotniczym lub innym
  podmiotem zobowiązanym, w procesie sądowym (jeżeli sprawa podlega jurysdykcji sądów polskich, w przeciwnym

4
razie dalsze działanie ze strony Portalu wymaga indywidualnych uzgodnień i zgody Portalu, z pierwszeństwem tych
uzgodnień nad postanowieniami niniejszego Regulaminu) i na etapie windykacji, a także w razie potrzeby w
postępowaniu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego lub organem rozstrzygającym spory z konsumentami, jak i
informowania Użytkowników na bieżąco o wykonywaniu umowy na podany adres e-mail Użytkownika.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail korespondencji od Portalu lub osób współpracujących
  z Portalem w wykonywaniu umowy.
 2. Strony umowy ustalają, że jeżeli przewoźnik lub inny podmiot zobowiązany nie dokona wypłaty rekompensat ani
  nie zrealizuje innych roszczeń, których zrealizowania żąda Portal w imieniu Użytkownika lub w sposób powierniczy,
  Portal jest umocowany do wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego mającego na celu dochodzenie
  roszczeń, bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika.
 3. W razie wystąpienia na drogę sądową w imieniu Użytkownika lub powierniczo, Portal zobowiązuje się do pokrycia
  kosztów zastępstwa pełnomocnika procesowego i jego wydatków (np. dojazdów) oraz kosztów sądowych. Portalowi
  należy się zwrot tych kosztów w całości w razie wydania orzeczenia zasądzającego rekompensatę lub inne
  świadczenie wynikające z umowy z Użytkownikiem, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w pkt. IV 3.
 4. Portal ma prawo odmówić wystąpienia na drogę sądową w razie weryfikacji sprawy jako niemożliwej do wygrania
  lub ryzykownej, informuje o tym Użytkownika, który może mimo tej świadomości zdecydować o wystąpieniu na
  drogę sądową w jego imieniu, jednakże wtenczas zobowiązany jest do uprzedniego pokrycia (i pokrywania w toku
  sprawy) kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa pełnomocnika procesowego i jego wydatków (np. dojazdów).
  Ustęp 6 powyżej nie znajduje zastosowania do takich przypadków.
 5. W okresie obowiązywania umów, Portal jest wyłącznie upoważniony do odbioru uzyskanych od przewoźnika
  lotniczego lub innego podmiotu zobowiązanego świadczeń i rekompensat, co ma odniesienie do postępowania
  przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego. Jeżeli zapłata lub spełnienie świadczenia nastąpi bezpośrednio na rzecz
  Użytkownika, jest on zobowiązany do: niezwłocznego poinformowania Portalu o tym fakcie wraz z przesłaniem
  dowodu wysokości otrzymanych świadczeń, wypłaty w terminie 7 dni od otrzymania takich świadczeń
  wynagrodzenia w formie prowizji, o którym mowa w ust. 3 pkt IV, naliczając je w sposób opisany w niniejszym
  Regulaminie, na rachunek bankowy Portalu. W razie niepowiadomienia Portalu o bezpośrednim otrzymaniu
  świadczeń i rekompensat, Użytkownik zostanie wezwany do wykonania obowiązku z terminie 3 dni roboczych, pod
  rygorem nałożenia na niego kary umownej w kwocie równej wynagrodzeniu prowizyjnemu liczonemu od całości
  wartości dochodzonych świadczeń przez Portal na rzecz Użytkownika w stawce właściwej dla postępowań sądowych,
  jak i doliczeniu kosztów i wydatków Portalu w związku ze sprawą. W przypadku opóźnienia w zapłacie
  wynagrodzenia prowizyjnego Portal może naliczyć odsetki umowne w wysokości odsetek maksymalnych za
  opóźnienie w skali roku.
 6. Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu wierzytelność wynikająca z naruszenia przez drugą stronę umowy
  przewozu lotniczego, wcześniej samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu nie zgłaszał roszczeń objętych
  przedmiotem umowy, nie zawarł umowy jak taka z innym podmiotem, nie dokonał zrzeczenia się roszczeń objętych
  umową w całości lub w części, podmiot zobowiązany do świadczeń nie ma wierzytelności względem Użytkownika,
  którą mógłby skutecznie potrącić. W razie umowy przelewu wierzytelności Użytkownik dodatkowo oświadcza, że
  może rozporządzać wierzytelnością będąca przedmiotem umowy, wierzytelność ta nie jest przedmiotem
  zabezpieczenia, nie jest zajęta lub objęta postępowaniem zabezpieczającym, egzekucyjnym, upadłościowym.
 7. Użytkownik wyraża zgodę, aby na podstawie zawartej umowy Portal w najlepszym interesie Użytkownika,
  decydował o przebiegu sprawy, w tym Portal może przyjąć lub odrzucić ugodę, wyrazić zgodę na inną rekompensatę
  niż w pieniądzu. Decyzje te będą zawsze podejmowane przy uwzględnieniu stopnia ryzyka sprawy, jej szans
  powodzenia oraz interesu konkretnego Użytkownika. W razie zawarcia umowy przelewu wierzytelności Użytkownik
  zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu przedmiot umowy.
  V. ROZLICZENIE ŚWIADCZEŃ Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WYNAGRODZENIE PORTALU

5

 1. Portal zobowiązany jest do przekazania Użytkownikowi uzyskanych od przewoźnika lotniczego lub innego
  podmiotu zobowiązanego świadczeń lub rekompensat, a to po odliczeniu należnego wynagrodzenia Portalu
  określonego niniejszym Regulaminem oraz zwrotu opłat i kosztów, na rachunek bankowy Użytkownika lub
  przekazem pocztowym na adres Użytkownika jeżeli znajduje się w Polsce, w terminie 7 dni od dnia wpływu na
  rachunek bankowy Portalu, o ile Użytkownik podał dane do przelewu lub przekazu.
 2. Kosztami transakcyjnymi przelewu lub przekazu z ust. 1 powyżej Portal ma prawo obciążyć Użytkownika i potrącić
  je z rozliczenia przed jego dokonaniem.
 3. Z tytułu wykonywania umów zawartych z Użytkownikiem Portalowi przysługuje wynagrodzenie w formie
  prowizji, tj. 20 % brutto w przypadku uzyskania świadczeń lub rekompensat dla Użytkownika na etapie
  przedsądowym (korespondencji reklamacyjnej z przewoźnikiem lotniczym), a 25 % brutto w przypadku uzyskania
  świadczeń lub rekompensat dla Użytkownika w toku lub po postępowaniach: przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego,
  organem rozstrzygającym spory z konsumentami lub postępowaniu sądowym.
 4. Jeżeli w wyniku postępowania otrzymano świadczenia inne niż pieniężne, np. ulgi, bony, prowizja jest naliczana od
  wartości tych świadczeń. A jeżeli przewoźnik lotniczy lub inny podmiot zobowiązany uregulował także należności
  uboczne (np. odsetki, koszty), prowizja naliczana jest od całości tak uzyskanych świadczeń.
 5. W razie gdyby zapłata lub spełnienie świadczenia przez przewoźnika lotniczego lub inny podmiot zobowiązany
  nastąpiła w walucie innej niż polska, prowizja naliczana jest od wartości świadczeń otrzymanych według kursu
  średniego NBP dla tej waluty z dnia wystawiania faktury VAT przez Portal dla Użytkownika.
 6. Portal przekazuje Użytkownikowi świadczenia i rekompensaty tytułem rozliczenia sprawy w walucie polskiej, w
  razie wpływu w walucie obcej przelicza się je według kursu średniego NBP dla waluty z dnia otrzymania świadczenia.
  VI. PROGRAM PARTNERSKI DLA BIUR PODRÓŻY
 7. Portal oferuje program partnerski dla biur podróży realizujących loty wakacyjne we współpracy z przewoźnikami
  lotniczymi. W razie nieprawidłowości w takich lotach wakacyjnych, biuro organizujące wycieczkę podaje swoim
  klientom, którzy byli podmiotem nieprawidłowości w realizacji lotu, dane kontaktowe kancelarii prawnej
  współpracującej z Portalem. Obsługa lotu przeciwko przewoźnikowi lotniczemu przez jeden podmiot wpływa na
  zwiększenie szans powodzenia w odzyskiwaniu roszczeń, a także zmniejszenie kosztów (np. weryfikacji prawnej) dla
  klienta. Z kolei biuro podróży może fakt kompleksowej obsługi nieprawidłowości lotniczych podać do publicznej
  wiadomości, wykorzystując go jako przewagę rynkową.
 8. Biuro podróży przy informowaniu klientów o możliwości współpracy z Portalem i kancelarią współpracującą,
  informuje także, iż wskazane jest zaznaczenie przy kontakcie pochodzenia rekomendacji od biura podróży, co może
  uprawniać klienta do preferencyjnych warunków świadczenia usług na jego rzecz.
 9. Klient uzyskawszy dane kontaktowe od biura podróży, decyduje czy nawiązać współpracę z rekomendowanym
  podmiotem. Portal we współpracy z kancelarią prawną zobowiązuje się do obsługi prawnej klientów biura podróży
  obejmującej prowadzenie sprawy przeciwko przewoźnikowi lotniczemu lub innemu podmiotowi zobowiązanemu, na
  etapie przedsądowym, sądowym, przed organem nadzorczym, rozstrzygania roszczeń z konsumentami lub w trybie
  egzekucyjnym.
 10. Szczegółowe warunki umowy zawieranej z klientem ustalane są odrębnie pomiędzy Portalem, (lub współpracującą
  kancelarią prawną) a klientem. W tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia dotyczące wynagrodzenia
  objęte niniejszym Regulaminem.
 11. W programie partnerskim biuro podróży i Portal mają obowiązek współpracować z poszanowaniem wspólnych
  interesów i bez szkody na rzecz którejkolwiek strony, w tym szkody rozumianej jako utrata renomy.
  VII. WYPOWIEDZENIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ KONSUMENTA

6

 1. Portal informuje, że Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość z wykorzystaniem
  środków komunikacji elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie
  na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia takiej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie na adres siedziby
  właściciela Portalu w ostatnim dniu terminu oświadczenia o odstąpieniu, którego szablon Portal udostępnia przy
  zawieraniu umowy z konsumentem.
 2. Portal może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym w przypadku
  stwierdzenia braku podstaw prawnych lub faktycznych do realizacji przedmiotu umowy. Wypowiedzenie może być
  złożone w drodze korespondencji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail, a wtenczas Użytkownik
  nie jest obciążany kosztami analizy sprawy ani wynagrodzeniem dla Portalu.
 3. Portal może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym w przypadku gdyby
  oświadczenia złożone przez Użytkownika byłyby niezgodne ze stanem faktycznym albo gdyby Użytkownik nie
  dostarczył dokumentów na żądanie Portalu zgodnie z poniższym Regulaminem, a wtenczas Portal ma prawo obciążyć
  Użytkownika kosztami poniesionymi do momentu wypowiedzenia w związku z realizacją takiej umowy oraz żądania
  od Użytkownika kary umownej w kwocie połowy prowizji określonej postanowieniami niniejszego Regulaminu w ten
  sposób, że wartość przedmiotu umowy będzie przemnożoną przez stawkę prowizji właściwą dla etapu postępowania
  sądowego.
 4. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie, jednakże w razie jej prawidłowego
  wykonywania przez Portal, Portal obciąży go kosztami poniesionymi do momentu wypowiedzenia w związku z
  realizacją takiej umowy oraz żądania od Użytkownika kary umownej w kwocie połowy prowizji określonej
  postanowieniami niniejszego Regulaminu w ten sposób, że wartość przedmiotu umowy będzie przemnożoną przez
  stawkę prowizji właściwą dla etapu postępowania sądowego.
 5. Portal ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego ww. kary umowne.
  VIII. REKLAMACJE I POZSĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 6. Reklamacje, w tym wynikające z niewykonywania lub nienależytego wykonywania usług oraz kwestii związanych z
  funkcjonowaniem Portalu, należy kierować na adres kontakt@skysupport.pl lub adres siedziby właściciela Portalu
  podany wyżej. Portal zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było
  możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  Korespondencja z Użytkownikiem odbywa się drogą elektroniczną jeżeli tą drogą dokonał on zgłoszenia reklamacji
  lub na podany adres do korespondencji pisemnej.
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania usług przez Portal
  (w zakresie zawartych z Portalem umów), Użytkownik winien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (lub e-
  mail), datę zawarcia umowy z Portalem oraz jej przedmiot oraz wskazać na czym jego zdaniem polega
  niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług przez Portal. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy
  kodeksu cywilnego oraz inne odnośne ustawy, jak i treść umowy z Użytkownikiem.
 8. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do funkcjonowania Portalu Użytkownik powinien podać imię i nazwisko,
  adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu.
 9. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Portalem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia
  reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego
  sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego
  formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista
  przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod
  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą
  elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje lub
  Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przypadku Klientów zagranicznych powinni oni zorientować się
  jakie mają sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w swoim kraju, a Portal w razie
  konieczności przystąpi do takiej procedury.

7

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną
  www.skysupport.pl jest RPMS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Polska 114, 60-401 Poznań, wpisana do Rejestru
  Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS
  pod numerem: 0000748338, NIP: 7811980740, REGON: 381287970 (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest elektronicznie lub pisemnie na adresy podane powyżej na początku
  niniejszego regulaminu.
 3. W razie konieczności niniejsze postanowienia mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zakomunikowana
  użytkownikom poprzez ogłoszenie nowej treści niniejszych postanowień, a w przypadku bazy osób, które wyraziły
  zgodę na przetwarzanie danych drogą e-mailową lub podały dane e-mailowe przy realizacji umów, o zmianie zostaną
  one powiadomione także drogą e-mail.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych
  Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz
  Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanego przez użytkownika e-maila lub
  reklamacji przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
  Danych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest konieczne w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
  dotyczą.
 6. W przypadku uzyskania odrębnej zgody użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez
  administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą
  elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
  Danych).
 7. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
  druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie
  numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6
  ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 8. W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (np. narzędzia śledzące)
  jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 9. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
  przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu
  przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów
  sprzedaży 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do
  czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.
 10. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec
  użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  a) uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
  b) przekazanie takie jest niezbędne w przypadku korzystania przez Administratora z osób współpracujących,
  np. księgowych, podwykonawców i dostawców, kurierów i przewoźników, kancelarii prawnych itd.
  c) jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa,
  np. organom ścigania.
 11. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych
  Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla
  użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane
  – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich, zapewniających jednak standardowy postanowień

8
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w zakresie przetwarzania danych osobowych. Tymi
podmiotami w przypadku Administratora są:

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia,
  uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia. Wgląd,
  uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usunięcie danych odbywa się na podstawie
  żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej kontakt@skysupport.pl.
 2. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 3. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne.
 4. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywało się w sposób
  zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak użytkownik uzna, iż dopuściliśmy się naruszenia, ma prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  X. POLITYKA COOKIES
 5. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na
  urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym)
  służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron
  internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
  zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie
  przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m.
  in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.
 6. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której
  następuje połączenie ze stroną internetową.
 7. Pliki „cookies” używane są w celu:
  a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania
  ze stron internetowych,
  b. tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób użytkownik korzysta
  ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości,
  c. dostarczania użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
  Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.
 8. Zasadniczym podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
  a) Pliki „cookies” o charakterze stałym (persistent cookies) przechowywane są na urządzeniu użytkownika
  przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub też do momentu ich ręcznego usunięcia przez
  użytkownika.
  b) Pliki „cookies” o charakterze tymczasowym (session cookies) są plikami tymczasowymi, usuwanymi
  automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej.

9

 1. Stosowanie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie
  oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż
  informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych
  zachowań konkretnemu użytkownikowi. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być
  zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w
  sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia
  końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest
  niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
  internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików
  „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może
  zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia
  przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania
  (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki,
  której używasz.
 3. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym
  powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.
  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 4. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Portal na podany adres e-mail generowane są
  automatycznie przez systemy teleinformatyczne Portalu. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie
  opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie
  odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Portal nie ma możliwości zapoznania się z
  treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Portalem będą rozstrzygane
  przez sąd właściwy dla siedziby Portalu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą
  rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 6. Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z dniem 23 sierpnia 2021 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych
  przez Portal z Użytkownikami. Zmiany Regulaminy będą stosowane na przyszłość, w stosunku do nowych
  Użytkowników, którzy zawierają umowy.