Regulamin strony internetowej skysupport.pl - Skysupport

Regulamin

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod domeną skysupport.pl (dalej: „Portal”) jest RPMS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Polska 114, 60-401 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000748338, NIP: 7811980740, REGON: 381287970.

Kontakt z Właścicielem można uzyskać:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin reguluje zasady i zakres świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, a dotyczące wsparcia Użytkowników w procesie odzyskiwania należności od przewoźników lotniczych (w tym m.in. w sprawach o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, odmowy wejścia na pokład, zmiany klasy podróży i inne lotniczych), a także programu partnerskiego dla biur podróży. W tym celu Portal udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe na stronie internetowej pozwalające na zautomatyzowanie ww. usług (formularze elektroniczne, połączenie z bazą usługodawców z branży lotniczej), kontakt z Użytkownikiem, jak i dostarczenie mu merytorycznej informacji co do możliwości odzyskania należności w sprawie nieprawidłowości związanej z lotem.
 2. Regulamin w dalszej części określa, które z usług są dostarczane bezpłatnie, a które wymagają uiszczenia opłat i kosztów oraz w jakiej wysokości.
 3. Z Portalu przeznaczony jest dla osób pełnoletnich (tylko osoby, które ukończyły 18 lat mogą zawrzeć umowę z właścicielem Portalu dot. świadczenia usług odzyskiwania należności od przewoźnika lotniczego, a w imieniu osób poniżej 18 lat może wystąpić przedstawiciel ustawowy) oraz właściwie umocowanych do działania jeżeli występują w imieniu innych osób.
 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności, danych osobowych oraz polityka względem plików cookies znajdują się w dalszej części niniejszego regulaminu pod jego koniec.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego korzystania z Portalu:
 1. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Portal nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury zawierania umowy z Portalem.
 2. Formularz zgłoszeniowy umożliwia dodawanie załączników w formatach: PDF, doc, docx, rtf, jpg, gif, tif, tiff, zip. (pliki w innych formatach mogą być nieodczytane przez Portal), a maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi: 15 MB.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników na stronę Portalu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd (w tym w elektronicznych formularzach lub w miejscach wyrażania opinii i komentarzy).
 4. Portal dołoży wszelkich starań, żeby funkcjonował w sposób ciągły. Zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
 5. Portal zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące usług pochodzą wyłącznie od zweryfikowanych Użytkowników. Dostęp do formularza oceny mają tylko ci Użytkownicy, którzy skorzystali z naszych usług. Tacy Użytkownicy otrzymują w ramach osobnej wiadomości e-mail specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny, względnie Portal posłuży się opiniami uzyskanymi w inny zweryfikowany sposób.
 6. Zabronione jest pobieranie zawartości udostępnionych w Portalu i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części. Wszystkie treści są objęte ochroną prawa autorskiego, a znak towarowy Portalu jest zastrzeżony.

§ 3 PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM

 1. Pierwszym krokiem do zawarcia przez Użytkownika z Portalem umowy dotyczącej odzyskiwania należności w jego imieniu od przewoźnika lotniczego, jest wypełnienie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie skysupport.pl. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie oznacza zawarcia umowy z Portalem na dochodzenie roszczeń Użytkownika.
 2. Zawarcie umowy następuje po dokonaniu zgłoszenia poprzez formularz i weryfikacji zgłoszenia przez Portal. Po pozytywnej weryfikacji oraz po stwierdzeniu możliwości dochodzenia należności na warunkach z niniejszego Regulaminu, Portal przedstawi Użytkownikowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług z pełnomocnictwem dla Portalu lub współpracującej kancelarii prawnej. Użytkownik, akceptując warunki umowy, prześle ją podpisaną w formie elektronicznej na wskazany w treści oferty adres e-mail Portalu. Momentem zawarcia umowy z Użytkownikiem jest moment dotarcia do Portalu skanu umowy z podpisem Użytkownika. W drodze wyjątku, w razie technicznych przeszkód, Portal dopuszcza przesłanie umowy drogą pocztową na adres siedziby Portalu, a momentem zawarcia umowy jest wtenczas moment doręczenia umowy Portalowi.
 3. Portal zastrzega, że ma prawo nieprzedstawienia Użytkownikowi oferty zawarcia umowy z jakiejkolwiek przyczyny, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego polega na wpisaniu wymaganych danych (w tym dane kontaktowe do Użytkownika) oraz zaznaczenie opcji spośród proponowanych przez system Portalu. Zaznaczenie przez Użytkownika określonej opcji nieprawidłowości dotyczącej lotu (np. odwołanie lotu, opóźnienie, odmowa wejścia na pokład itd.) będzie powodowało wygenerowanie przez system dedykowanej listy pytań, na które powinien odpowiedzieć Użytkownik podając zgodny z prawdą stan faktyczny, aby odbyła się weryfikacja jego zgłoszenia pod względem możliwości skutecznego procedowania zgłoszenia przez Portal.
 5. W niektórych przypadkach zaznaczenie pewnych opcji lub podanie odpowiedzi, których żąda system Portalu spowoduje, iż system automatycznie wygeneruje informację, że na podstawie stanu podanego stanu faktycznego i obowiązującego stanu prawnego Użytkownikowi nie przysługują roszczenia wobec przewoźnika lotniczego. Będzie to dotyczyć przypadków oczywistych, a w razie gdyby Użytkownik chciał wyjaśnić otrzymaną automatyczną informację z Portalem może zgłosić swoje zapytania na adres e-mail: kontakt@skysupport.pl
 6. Wraz ze zgłoszeniem Użytkownik winien załączyć w formularzu skany lub zdjęcia kart pokładowych, bilet lotniczy, elektronicznej rezerwacji lotu, względnie umowy z biurem podróży (dokument taki powinien zawierać dane pasażera, numer lotu oraz datę i godzinę planowanego lotu). Jeżeli Użytkownik chciałby domagać się także zwrotu kosztów od przewoźnika lotniczego, konieczne jest załączenie dowodów ich poniesienia (skany lub zdjęcia paragonów, faktur VAT, dowodów zapłaty kartą płatniczą). Powyższe załączniki stanowią integralną część zgłoszenia i można zamieszczać je w formatach i rozmiarze podanym powyżej.
 7. W niektórych opcjach nieprawidłowości lotu Użytkownik będzie proszony o wskazanie, czy otrzymał pomoc od przewoźnika lotniczego w postaci dostarczenia pokoju hotelowego, posiłków i napojów, czy zaproponowano mu lot alternatywny oraz czy nie przyjął wcześniej od przewoźnika żadnej formy rekompensaty (np. bony zniżkowe) lub nie zawarł ugody.
 8. Poprzez wysłanie zgłoszenia Użytkownik potwierdza, że podane dane są pełne i zgodne ze stanem faktycznym i przyjmuje do wiadomości, że weryfikacja sprawy i jej dalsze procedowanie zależne jest od podania wszystkich wymaganych i prawdziwych danych.
 9. W razie takiej konieczności, np. wezwania organu administracji lub sądu, Użytkownik, który nie wysyłał umowy drogą pocztową w oryginale, na żądanie Portalu ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć oryginał umowy. Dotyczy to także załączanych do sprawy w wersji elektronicznej dokumentów, np. karty pokładowej. Jeżeli ich niedostarczenie uniemożliwia procedowanie sprawy przez Portal, ma on prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a wypowiedzenie to może zostać skutecznie skierowane do Użytkownika drogą elektroniczną na podany przez niego e-mail.
 10. Portal informuje, że specjalizuje się w dochodzeniu należności od przewoźników lotniczych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.02.2004 r. Oznacza to, że w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi systemowych Portalu obsługiwane są nieprawidłowości związane z lotami, w których wylot lub przylot nastąpił z (lub na) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkimi lotami realizowanymi przez przewoźników lotniczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. W razie zgłoszenia przez Użytkownika do weryfikacji innego lotu Portal może nie mieć możliwości technicznej obsługi takiego zgłoszenia, a jego przyjęcie nastąpi tylko za wyraźną zgodą Portalu na indywidualnie ustalonych warunkach z Użytkownikiem, które będą miały pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem.

§ 4 WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług. W treści umowy lub odrębnie Użytkownik udziela Portalowi lub/i osobom zaangażowanych ze strony Portalu w sprawę (np. profesjonalnym pełnomocnikom w osobach radców prawnych lub adwokatów) pełnomocnictwa, co jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy o świadczenie usług przez Portal.
 2. Umowa ta zostaje zawarta na czas do określony do chwili wyegzekwowania zgłoszonych i zaakceptowanych przez Portal roszczeń Użytkownika, także w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.
 3. W oparciu o zawieraną umowę Portal zobowiązuje się do prowadzenia sprawy Użytkownika celem uzyskania dla Użytkownika możliwie najwyższych rekompensat w czasie niezbędnym dla zakończenia takiej sprawy, w tym do analizy prawnej pod względem możliwości uzyskania rekompensat i ryzyka (analiza taka przeprowadzana jest przez profesjonalnych pełnomocników współpracujących z Portalem, tj. radców prawnych lub adwokatów), reprezentowania Użytkownika na etapie negocjacji, procesu reklamacyjnego z przewoźnikiem lotniczym lub innym podmiotem zobowiązanym, w procesie sądowym (jeżeli sprawa podlega jurysdykcji sądów polskich, w przeciwnym razie dalsze działanie ze strony Portalu wymaga indywidualnych uzgodnień i zgody Portalu, z pierwszeństwem tych uzgodnień nad postanowieniami niniejszego Regulaminu) i na etapie windykacji, a także w razie potrzeby w postępowaniu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego lub organem rozstrzygającym spory z konsumentami, jak i informowania Użytkowników na bieżąco o wykonywaniu umowy na podany adres e-mail Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail korespondencji od Portalu lub podmiotów współpracujących z Portalem w wykonywaniu umowy.
 5. Strony umowy ustalają, że jeżeli przewoźnik lub inny podmiot zobowiązany nie dokona wypłaty rekompensat ani nie zrealizuje innych roszczeń, których zrealizowania żąda Portal w imieniu Użytkownika lub w sposób powierniczy, Portal jest umocowany do wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego mającego na celu dochodzenie roszczeń, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Użytkownika.
 6. W razie wystąpienia na drogę sądową w imieniu Użytkownika lub powierniczo, Portal zobowiązuje się do pokrycia kosztów zastępstwa pełnomocnika procesowego i jego wydatków (np. dojazdów) oraz kosztów sądowych. Portalowi należy się zwrot tych kosztów w całości w razie wydania orzeczenia zasądzającego rekompensatę lub inne świadczenie wynikające z umowy z Użytkownikiem, niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w § 5 pkt. 4 Regulaminu.
 7. Portal ma prawo odmówić wystąpienia na drogę sądową w razie weryfikacji sprawy jako niemożliwej do wygrania lub ryzykownej. W takim wypadku poinformuje o tym Użytkownika, który może zdecydować o wystąpieniu na drogę sądową w jego imieniu, jednakże wtenczas zobowiązany jest do uprzedniego pokrycia (i pokrywania w toku sprawy) kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa pełnomocnika procesowego i jego wydatków (np. dojazdów). Ustęp 6 powyżej nie znajduje zastosowania do takich przypadków.
 8. W okresie obowiązywania umów, Portal lub wyznaczony pełnomocnik są wyłącznie upoważnieni do odbioru uzyskanych od przewoźnika lotniczego lub innego podmiotu zobowiązanego świadczeń i rekompensat, co ma odniesienie do postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego. Jeżeli zapłata lub spełnienie świadczenia nastąpi bezpośrednio na rzecz Użytkownika, jest on zobowiązany do: niezwłocznego poinformowania Portalu o tym fakcie wraz z przesłaniem dowodu wysokości otrzymanych świadczeń, wypłaty w terminie 7 dni od otrzymania takich świadczeń wynagrodzenia w formie prowizji, o którym mowa w § 5 pkt 4 Regulaminu, na wskazany rachunek bankowy. W razie niepowiadomienia Portalu o bezpośrednim otrzymaniu świadczeń i rekompensat, Użytkownik zostanie wezwany do wykonania obowiązku z terminie 3 dni roboczych, pod rygorem nałożenia na niego kary umownej w kwocie równej wynagrodzeniu prowizyjnemu liczonemu od całości wartości dochodzonych świadczeń przez Portal na rzecz Użytkownika w stawce właściwej dla postępowań sądowych, jak i doliczeniu kosztów i wydatków Portalu w związku ze sprawą. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia prowizyjnego Portal może naliczyć odsetki umowne w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w skali roku.
 9. Użytkownik oświadcza, że wcześniej samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu: nie zgłaszał roszczeń objętych przedmiotem umowy, nie zawarł umowy z innym podmiotem, nie dokonał zrzeczenia się roszczeń objętych umową w całości lub w części bądź podmiot zobowiązany do świadczeń nie ma wierzytelności względem Użytkownika, którą mógłby skutecznie potrącić.
 10. Użytkownik wyraża zgodę, aby na podstawie zawartej umowy Portal lub wyznaczony pełnomocnik w najlepszym interesie Użytkownika, decydował o przebiegu sprawy, w tym może przyjąć lub odrzucić ugodę, wyrazić zgodę na inną rekompensatę niż w pieniądzu. Decyzje te będą zawsze podejmowane przy uwzględnieniu stopnia ryzyka sprawy, jej szans powodzenia oraz interesu konkretnego Użytkownika.

§ 5 ROZLICZENIE ŚWIADCZEŃ Z UŻYTKOWNIKIEM ORAZ WYNAGRODZENIE PORTALU

 1. Wszelkie świadczenia i kompensaty przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez Portal (rachunek depozytowy), a następnie przelewane na rachunek bankowy Użytkownika. Powyższe dokonywane jest w oparciu o zasady opisane w niniejszym paragrafie.
 2. Portal zobowiązany jest do przekazania Użytkownikowi uzyskanych od przewoźnika lotniczego lub innego podmiotu zobowiązanego świadczeń lub rekompensat, po odliczeniu należnego wynagrodzenia Portalu określonego niniejszym Regulaminem oraz zwrotu opłat i kosztów, na rachunek bankowy Użytkownika lub przekazem pocztowym na adres Użytkownika jeżeli znajduje się w Polsce, w terminie 21 dni od dnia wpływu na rachunek bankowy Portalu, o ile Użytkownik podał dane do przelewu lub przekazu.
 3. Kosztami transakcyjnymi przelewu lub przekazu z ust. 1 powyżej (np. przewalutowania), Portal ma prawo obciążyć Użytkownika i potrącić je z rozliczenia przed jego dokonaniem.
 4. Portal ma prawo do wynagrodzenia w formie success fee po pozytywnym zakończeniu sprawy w wysokości 20% uzyskanej kwoty brutto (jeśli na etapie przedsądowym uzyskano świadczenia lub rekompensatę dla Użytkownika) lub 25% uzyskanej kwoty brutto (jeśli uzyskano świadczenia lub rekompensatę dla Użytkownika na etapie sądowym po jego zakończeniu w szczególności w postępowaniach przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego). 
 5. Portal nie pobiera wynagrodzenia za dokonanie sprawdzenia czy dana sprawa kwalifikuje się do uzyskania zwrotu poczynionych opłat.
 6. Jeżeli w wyniku postępowania otrzymano świadczenia inne niż pieniężne, np. ulgi, bony, prowizja jest naliczana od wartości tych świadczeń. A jeżeli przewoźnik lotniczy lub inny podmiot zobowiązany uregulował także należności uboczne (np. odsetki, koszty), prowizja naliczana jest od całości tak uzyskanych świadczeń.
 7. W razie gdyby zapłata lub spełnienie świadczenia przez przewoźnika lotniczego lub inny podmiot zobowiązany nastąpiła w walucie innej niż polska, prowizja naliczana jest od wartości świadczeń otrzymanych według kursu średniego NBP dla tej waluty z dnia wystawiania faktury VAT przez Portal dla Użytkownika.

§ 6 PROGRAM PARTNERSKI DLA BIUR PODRÓŻY

 1. Portal oferuje program partnerski dla biur podróży realizujących loty wakacyjne we współpracy z przewoźnikami lotniczymi. W razie nieprawidłowości w takich lotach wakacyjnych, biuro organizujące wycieczkę podaje swoim klientom, którzy byli podmiotem nieprawidłowości w realizacji lotu, dane kontaktowe Portalu. Obsługa lotu przeciwko przewoźnikowi lotniczemu przez jeden podmiot wpływa na zwiększenie szans powodzenia w odzyskiwaniu roszczeń, a także zmniejszenie kosztów (np. weryfikacji prawnej) dla klienta. Z kolei biuro podróży może fakt kompleksowej obsługi nieprawidłowości lotniczych podać do publicznej wiadomości, wykorzystując go jako przewagę rynkową.
 2. Biuro podróży przy informowaniu klientów o możliwości współpracy z Portalem, informuje także, iż wskazane jest zaznaczenie przy kontakcie pochodzenia rekomendacji od biura podróży, co może uprawniać klienta do preferencyjnych warunków świadczenia usług na jego rzecz.
 3. Klient uzyskawszy dane kontaktowe od biura podróży, decyduje czy nawiązać współpracę z rekomendowanym podmiotem. Portal zobowiązuje się do obsługi prawnej klientów biura podróży obejmującej prowadzenie sprawy przeciwko przewoźnikowi lotniczemu lub innemu podmiotowi zobowiązanemu, na etapie przedsądowym, sądowym, przed organem nadzorczym, rozstrzygania roszczeń z konsumentami lub w trybie egzekucyjnym.
 4. Szczegółowe warunki umowy zawieranej z klientem ustalane są odrębnie pomiędzy Portalem a klientem. W tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia dotyczące wynagrodzenia objęte niniejszym Regulaminem.
 5. W programie partnerskim biuro podróży i Portal mają obowiązek współpracować z poszanowaniem wspólnych interesów i bez szkody na rzecz którejkolwiek strony, w tym szkody rozumianej jako utrata renomy.

§ 7 WYPOWIEDZENIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ KONSUMENTA

 1. Portal informuje, że Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia takiej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie na adres siedziby właściciela Portalu w ostatnim dniu terminu oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Portal może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych lub faktycznych do realizacji przedmiotu umowy. Wypowiedzenie może być złożone w drodze korespondencji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail, a wtenczas Użytkownik nie jest obciążany kosztami analizy sprawy ani wynagrodzeniem dla Portalu.
 3. Portal może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym w przypadku gdyby oświadczenia złożone przez Użytkownika byłyby niezgodne ze stanem faktycznym albo gdyby Użytkownik nie dostarczył dokumentów na żądanie Portalu zgodnie z poniższym Regulaminem, a wtenczas Portal ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami poniesionymi do momentu wypowiedzenia w związku z realizacją takiej umowy oraz żądania od Użytkownika kary umownej w kwocie połowy prowizji określonej postanowieniami niniejszego Regulaminu w ten sposób, że wartość przedmiotu umowy będzie przemnożoną przez stawkę prowizji właściwą dla etapu postępowania sądowego.
 4. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie, jednakże w razie jej prawidłowego wykonywania przez Portal, Portal obciąży go kosztami poniesionymi do momentu wypowiedzenia w związku z realizacją takiej umowy oraz zażąda od Użytkownika kary umownej w kwocie odpowiadającej prowizji określonej postanowieniami niniejszego Regulaminu w ten sposób, że wartość przedmiotu umowy będzie przemnożoną przez stawkę prowizji właściwą dla etapu, na którym nastąpiło wypowiedzenie. Niezależnie od powyższego, w przypadku wypowiedzenia Umowy lub pełnomocnictwa przez Użytkownika po wszczęciu postępowania sądowego, a w konsekwencji uniemożliwienia dochodzenia kosztów postępowania od strony przeciwnej, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia pełnomocnika, w wysokości zgodnej z aktualnym na dzień wszczęcia danego postępowania Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu lub zasądzonych w ramach danego postępowania za każdą z instancji.
 5. Portal ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego ww. kary umowne.

§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje, w tym wynikające z niewykonywania lub nienależytego wykonywania usług oraz kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu, należy kierować na adres kontakt@skysupport.pl, adres siedziby właściciela Portalu podany wyżej lub adres wyznaczonego pełnomocnika. Portal zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
 2. Korespondencja z Użytkownikiem odbywa się drogą elektroniczną jeżeli tą drogą dokonał on zgłoszenia reklamacji lub na podany adres do korespondencji pisemnej.
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania usług przez Portal (w zakresie zawartych z Portalem umów), Użytkownik winien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji (lub e-mail), datę zawarcia umowy z Portalem oraz jej przedmiot oraz wskazać na czym jego zdaniem polega niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie usług przez Portal. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne odnośne ustawy, jak i treść umowy z Użytkownikiem.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do funkcjonowania Portalu Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu.
 5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Portalem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.skysupport.pl jest RPMS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Polska 114, 60-401 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000748338, NIP: 7811980740, REGON: 381287970 (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest elektronicznie lub pisemnie na adresy podane powyżej na początku niniejszego regulaminu.
 3. W razie konieczności niniejsze postanowienia mogą ulec zmianie. Zmiana zostanie zakomunikowana użytkownikom poprzez ogłoszenie nowej treści niniejszych postanowień, a w przypadku bazy osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych drogą e-mailową lub podały dane e-mailowe przy realizacji umów, o zmianie zostaną one powiadomione także drogą e-mail.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. i jej nowelizacjami oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. 
 5. W przypadku zawierania i wykonywania przez Administratora umowy sprzedaży lub umów o świadczenie usług druga strona ma obowiązek podać dane niezbędne dla zawarcia umowy (co jest wymogiem umownym, a w zakresie numerów podatkowych także wymogiem ustawowym) i w tym celu Administrator przetwarza dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
 6. W przypadku przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (np. narzędzia śledzące) jako podstawę przetwarzania danych wskazuje się art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 7. Dodatkowo Administrator może pobierać następujące dane w następujących celach:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawnaprzetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
Wykonanie umowy z Użytkownikiem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
imię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;numer telefonu;adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),nazwa firmy,NIP
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
Administrator może przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie po uzyskaniu zgody i przy braku sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
adres poczty elektronicznej;numer telefonu;
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
imię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;numer telefonu;adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
Wyrażenie przez Użytkownika opiniiArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO
Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
imię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;numer telefonu;
Prowadzenie ksiąg rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
imię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;numer telefonu;adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),NIP;nazwa firmy;
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
imię i nazwisko;adres poczty elektronicznej;numer telefonu;adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),NIP;nazwa firmy;
 1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu cofnięcia zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o taką zgodę, do momentu przedawnienia roszczeń Administratora i drugiej strony w zakresie realizacji zawartych umów (w przypadku umów sprzedaży/umów o świadczenie usług 2 lata, licząc do końca roku) oraz do momentu realizacji zapytania kierowanego za pomocą e-mail lub do czasu zakończenia rozpatrywania reklamacji.
 2. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej funkcjonalności strona może, podczas korzystania z niej przez Użytkownika, gromadzić inne informacje, w tym między innymi:
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. Administrator zapewnia, że wszelkie zebrane dane osobowe służą do realizacji zobowiązań wobec użytkowników. Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy:
 1. uprzednio zostanie wyrażona wyraźna zgoda osób, których one dotyczą, na takie działanie, lub
 2. jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika lub będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa, np. organom ścigania.
 3. Dodatkowo dane osobowe usługobiorców i Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 
 1. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców oprogramowania dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich, zapewniających jednak standardowy postanowień umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w zakresie przetwarzania danych osobowych lub mających stosowne uprawnienia do takiego działania na podstawie bilateralnych umów powierzenia przetwarzania danych między Unią Europejską a danym państwem trzecim, przy tym nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymi podmiotami w przypadku Administratora są: 
 1. Technologie analityczne stron trzecich zintegrowane z usługami Administratora (w tym SDK [Software Development Kit] oraz API [Application Program Interfaces]) mogą łączyć dane zebrane w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony Administratora z informacjami, które zostały przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu i/lub w obrębie różnych platform. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych, które odnaleźć można na ich stronach internetowych. Administrator zachęca do zapoznania się z tymi zasadami.
 2. Strona Administratora może korzystać z funkcjonalności Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, LLC. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc operatorom strony internetowej w analizie sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez odwiedzających są z reguły przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z obecnymi standardami informatycznymi adresy IP użytkowników odwiedzających stronę Administratora są skracane. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie Administratora Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny strony internetowej dla jej użytkowników, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu dla operatorów stron internetowych. Google przy tym nie będzie łączył adresu IP przekazanego w ramach Google Analytics z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics gromadzi i wykorzystuje dane, można znaleźć na oficjalnej stronie Google pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners. Ponadto każdy Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych dotyczących jego korzystania z witryny internetowej, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
 1. dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 
 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 
 4. sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, nie na podstawie zgody podmiotu danych), osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 1. Realizacja powyższych praw odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej kontakt@skysupport.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 2. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane są poprawne. 
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak użytkownik uzna, iż dopuściliśmy się naruszenia, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 10 POLITYKA COOKIES

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania. Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m.in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.
 2. „Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.
 4. Zasadniczy podział plików „cookies” stanowi ich rozróżnienie na:
 1. Pliki „cookies” o charakterze niezbędnym – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać, gdyż bez nich nie moglibyśmy świadczyć wielu usług, które oferujemy. Niektóre z nich zapewniają także bezpieczeństwo usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną.
 2. Pliki „cookies” o charakterze funkcjonalnym – są ważne dla działania strony internetowej ze względu na fakt, że: 
 1. Pliki „cookies” o charakterze biznesowym – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe.
 2. Pliki „cookies” służące konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.
 3. Pliki „cookies” służące bezpieczeństwu i niezawodności stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.
 4. Pliki „cookies” służące uwierzytelnianiu – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
 5. Pliki „cookies” badające stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
 6. Pliki „cookies” badające procesy zachodzące na stronie – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.
 7. Pliki „cookies” obsługujące reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.
 8. Pliki „cookies” uzyskujące dostęp do lokalizacji – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
 9. Pliki „cookies” prowadzące analizy, badania czy audyt oglądalności – umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 1. Stosowanie plików „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika nie oznacza co do zasady gromadzenia żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszą stronę nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla urządzenia końcowego przez niego wykorzystywanego, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu zalecane jest niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików „cookies” i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania zmiany ustawień różni się w zależności od używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.
 3. W ramach technologii cookies Administrator może stosować piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z jego usług przez użytkownika oraz jego reakcji na wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną. Piksel to kod oprogramowania, pozwalający na osadzenie na stronie obiektu, zazwyczaj obrazka wielkości piksela, który daje możliwość śledzenia zachowania użytkowników na stronach internetowych, na których go rozmieszczono. Po wyrażeniu odpowiedniej zgody przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem przechowującym piksela, dlatego przetwarzanie danych gromadzonych przez piksel odbywa się w ramach polityki ochrony danych partnera, który ww. serwerem administruje.
 4. Administrator może stosować internetowe pliki dziennika (które zawierają dane techniczne, takie jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w obrębie jego usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień Umowy użytkownika. 
 5. Administrator informuje, że strona nie reaguje na sygnały typu DNT (ang. Do Not Track), natomiast użytkownik może wyłączyć określone formy śledzenia w sieci, w tym niektóre dane analityczne i spersonalizowane reklamy, poprzez zmianę ustawień plików cookie w swojej przeglądarce lub za pomocą naszych narzędzi do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie (jeżeli dotyczy).
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 7. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Portal na podany adres e-mail generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Portalu. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Portal nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Portalem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Portalu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2024r.